Archive for the Uncategorized Category

cara download kitab

Posted in Uncategorized on 15 Oktober 2015 by Eyang Beunteur

Iklan

Sunda Mantra

Posted in Uncategorized with tags on 15 November 2012 by Eyang Beunteur

Jangjawokan warisan ti Aki jeung Nini

Sahadat SUNDA

Ashadu sahadat sunda

sahadat kaula ngan sahiji

raden santri kuncung putih

nu calik di cirebon girang

nu rebo tanpa wekasan

hurip gusti,waras abdi/(…….)

hurip teu keuna ku gingsir

waras teu keuna ku owah

hurip ku kersaning allah ta’ala

laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh

Sahadat IMAN

ashadu iman tuhu

sahadat iman nuradan

iman ngadeg satuhune

qori allah korsi allah

korsi nabi rosululloh

laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh

sahadat SEJATINING DIRI

Ashadu dzat gusti dzat abdi,rasa gusti rasa abdi

jumeneng gusti jumeneng abdi,dzat sejatining manusa

kawasa sa alam dunya,tunduk takluk sakabeh mahluk

tunduk tanak kersa ku kawasa alloh

hirup langgeng di dunya ,hirup langgeng di akherat

kun sejatining manusa ruh kaula jasad, jasad kaula dunya ,

ruh kaula akherat

laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh

Du’a Pangondang IBU RATU KIDUL
Bismillahirrohmanirrohim…
Asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammaddarrosulullah…
Bismidat Dalima Putih, Gumilang Cahaya ning Suci ing Wisesa…
Matih Sang Rama Wulung, Ya Ibu Ratu Agung, Sangiang Dangiang Hajah Nyai Dewi Roro Kidul….
Rawung Ka’anjeng Gusti Wali Tunggal…
Laluhur Saka Wayana si Nareng Ka’anjeng Syech Haji Wali Sakti Kudratullah…
Sumerep ing Genuruwah Sang Kremi Pelabuhan Ratu…
Dupe Ciri Wali Purwa tanpa Wekasan…
Tusta Usmaningani Tugtupku Kersaning Allah…

Du’a Pangesi Diri

Abdi seja matihahan ,istighfaran ,Subhanalloh seluruh tubuh sedulur papat kalima pancer

Ghoib…Ghoib…Ghoibul…Ghoib sukma sari,sukma rasa,sukma tunggal,sukma akbar

sukma anu ngaraga sukma dina sukma sejatining manusa ngaraga sukma jeung badan kaula

sukma sampurna ning manusa tekad ucap laku lampah amal perbuatan aqli qouli fi’li ghoibi

sumsum balung ,urat lamat ,darah daging ,kulit bulu ,rasa perasaan ,pangawasa ,pengersa ,paninggal

pandingaran ,pangangseu ,kanyaho hirup hurip dzatna ,wujudna sampurna manusa

cai sucina angin,suci seuneu ,suci bumi , suci sir amarah,shawiyah,muthma’inah,lawamah,mardiah,

rodiah menuju li ala kalimatillah.

Du’a PANYIPUH ELMU PANGAWERUH

Burr sipuh pangaweruh,pangasahan pangawasa

hurungna ku gusti.lencupna ku allah ta’ala

LAA ILAHA ILALLOH MUHAMMADDUR ROSULULLOH

Du’a PAMULANG

Allohuma balik sumpah wahid

roh beureum nyawa bodas

daun di bunteul ku daun

bisi aya nu sirik ti kidul

pamulangkeun deui ka kidul

bisi aya nu sirik ti kaler

pamulangkeun deui ka kaler

bisi aya nu sirik ti wetan

pamulangkeun deui ka wetan

bisi aya nu sirik ti kulon

pamulangkeun deui ka kulon

pur sapamulang

pamulang pamayangsari

sari pamulang rasa

rasa pamulang cahaya

pamulangkeun rasa kaula kanu sirik pidik jail kaniyaya

laa ilaha ilalloh muhammadur rosululloh

Du’a pamulang biasana dianggo kangge ngalandongan nu teu damang ku pangiriman batur (Teluh,tenung,Werejit jeung sajabana )

Rajah Kidung Rahayu

Posted in Uncategorized on 8 November 2012 by Eyang Beunteur

Rajah Kidung Rahayu

Bul kukus menyan ka manggung

Ka dewi para pohaci

Ka batara sang dewata

Sanghyang dewi pertiwi

Sabuana panca tengah 

Ngabakti ka maha suci

 

Neda ampun Sampurasun

Ka gusti nu welas asih

Bahala ka duku wiksa

Mugi ulah hiri dengki

Sing sami ngajaring

Ngajaring hyang pramesti

 

Nu dikaler nu dikidul

Nu di tepis wiring basisir

Tikulona ti wetanna

Suku gunung lamping pasir

Nu ngageugeuh panca tengah

Putra putri mugi jaring

 

Jembar kanu maha agung

Ka gusti nu welas asih

Muga putra sadayana

Tebih marga ning bala’i

 

Sumber :www.datasunda.org

Kitab Kuno

Posted in Uncategorized on 2 November 2012 by Eyang Beunteur

 • Kitab Al-Aufaq 

Kitab Al Aufaq Nyaeta Kitab Kuno Karangan Imam Ghazali,nu eusina panduan elmu Hikmah

 • Kitab Syamsul Ma’arif as Shughra

Kitab Syamsul Ma’arif Asshughra karangan Imam Akhmad Bin Ali Al buni

 • Kitab Al Ajnas

Kitab Al-Ajnas Nyaeta Kitab kuno karangan Wajir /mentri Kanjeng Nabi Sulaiman A.S Nu namina Sayyidina Asif Bin Barkhoya,nu eusina aya 188 bab elmu Hikmah nu panglangkana

 • Kitab Manba’u Ushulil Hikmah

Kitab Manba’u Ushulil Hikmah Karangan Imam Akhmad Bin Ali Al buni,nu eusina elmu-elmu Hikmah kanggo praktisi supranatural

 

 

Download Kumpulan Kitab Hikmah

Mata Bathin

Posted in Uncategorized on 1 November 2012 by Eyang Beunteur

TERAWANGAN

 • TERAWANGAN I

Sirr rasa cahyaning rasa ,mut maya tejaning maya

di baca 300x ba’da shalat fardhu

 • TERAWANGAN II

Yaa hayuu, Yaa Qoyuum   …3x

Fashala robbuna ala muhammad

Fashala ala nuuril qirom

Fashala ala badri taman

dibaca 7x tahan nafas

 

 •      TERAWANGAN III

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Ya Allah Ya Waliyullah

sipat  langgeng aji luhi kamaseha sarining gampang, sacipta polah kaula ningali…. (sebutkeun naon ru rek di terawang ) (gampang….3X.)

 • TERAWANGAN IV

Inna quwwatih quwatah kun fayakun yaa ghoib yaa bathin

dibaca 11x bari tahan nafas,terus mujasmedi bari dibaca lafadzna saloba-lobana

 •      NGARAGA SUKMA

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Ya Allah Ya Waliyullah

sipat langgeng aji luhi kamaseha sarining gampang, sacipta polah kaula kaluarna sukma tina raga (gampang…3X)

Hareudang cuu…….._/\_

Posted in Uncategorized on 31 Oktober 2012 by Eyang Beunteur

HAREUDANG…DANG…DANG ……CUU…_/\_

 • – RAWARONTEK

Hurmiang sang gurmiang, lomari turun ngabangri, lomara turun ngabangra, taneuh garing taneuh baseuh, ngahiji jadi sarawa, ngarawat awak awaking, keclak cai jadi saawak, saawak ngaraga cai, hiliwir angin kana raga, ngahijikeun raga awaking, nya aing sirawarontek.

 • – KAWEDUKAN (Eyang Batara Karang )

Awak aing sibatu wulung, tangtung aing Batara karang, tikatuhu Ratu Galuh, tikenca Tajimalela, ceuli aing tandaning beusi, tarang aing tandaning waja, tonggong aing waja balitung, khodima-khodima hadir Eyang Mudik batara karang.

 • – WEDUK BANYU (Rawarontek versi Hizib Rifa’i)

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Bilhaqi manqola sayidi Kanjeng Syekh Abdul Qodir Jaelani Wasayidi Syekh Ahmad kabirur rifa’i Wayukolu raekuka minal marodi wasukmi walgoerihimakareki (Alah hadir) 3X

 • – BRAJA MUSTI (Versi Sunda )

Bismil kuat mudaning kuat, Aku braja musti, Jariji aku batu ireng curuk aku wesi
kuning, gunting tangan peurah aing tulang waja, kulit aing wesi kuning cagak rasa gurat aing.

 • – BRAJA MUSTI (Versi jawa )

Sun matek ajiku braja musti,terap terap,awe awe,kuru kuru griya gunting drijiku watul teming tanganku sun tak antem laa ilaha ialloh muhammadur rosululloh

 • – SEMU GUNTING

Cinggir aing cinggir beusi, jajangkung waja balitung, dampal leungeun taji malela, langlang lingling langlang lengleng-langlang lingling langlang lengleng, sia jaga pati aing jaga paksa .

 • – ANTI CUKUR & SILET

Sirah keusik ti baetulloh, rambut rajeg beusi purasani, kulitku waja balitung, tutug pucus tanpa banyu, hanaraga tanpa sukma tok biar muktanana, sirah matian roh sirah hu,hu.

 • – NGALEULEUSAN BEUSI ( (Bedog ,Linggis jeung sajabana )

Beusi kari daki, waja kari kesang, rep sirep ku Gusti nu Maha Suci.

 • -SABDA JADI ( Saciduh Metu Sakecap Nyata )

A’udubillahhiminassyaitonnirojiim, Bismillaahirrohmaanirrohiim. Ashaduanlaillahailallah, Wa’ashaduanna Muhammadarosulullah. Ti luhur nyuhunkeun dipayungan ti handap nyuhunken disangga tigigir nyuhunkeun ditempelan pangawasa Gusti Alloh, Nyuhunkeun saciduh metu sakecap nyata saliring ngajadi sa kereteg ning ati bisa ngajadi, Lahaolawalaquwata ilabillahil aliyiladziim

 • -PAGARAN (Benteng Ghaib)

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Allahuma ba’idna minkuril insyi wal-jinni wasyayatini wahapidna min-fitnati balaidunnya wal-akhiroh bibarokati Muhammadin selallahualaihiwassalam

Jampe-jampe

Posted in Uncategorized on 30 Oktober 2012 by Eyang Beunteur

Jampe NGUSEUP

Kuat kait sisirintil

Kanjut ngait kana itil

Clom giriwil…..3X

 

Jampe PANGABARAN (KAWIBAWAAN)

 • PANGABARAN I

Sri wedi banteng kala, kala nengak singa tulen, da aing teu katetep teuhidep, teukasima teukaparibasa, da aing nunangtung dikarahayuan, maung ngamuk datang sadu, badak
galak datang depa, oray laki datang numpi, oray welang datang nyampay, nya aing nungadeg disarangenge.

 •  PANGABARAN II 

Siu guntur sima guntur simaung sima manusa, sima aing sima maung lain nyima ka kayu ka batu tapi nyima ka manusa disima ku kaliwasa ret meneng, ret meneng ku pangawasana, sabda gumilang beubeur kancing nagawisnu (gumilang) 3X, (kepek) 3X, (ret meneng) 3X, sungsum balung tulang sani sia ngalungkuruk sia kaya kapas kaibunan.

 •   PANGABARAN III

Munggang mali-munggang mali, munggang mali ratek peujit, peujit sia dibeulit- beulit, tulang sia ditumpang- tumpang, tutunggangan sabda kahimengan (ah himeng 3x) bali sia geusan ngajadi, santen sia geusan ngajanten (ret janten 3x) sungsum balung tulang sia ngalungkuruk kaya kapas kaibuna

 • PANGABARAN IV (SIMA)

sima aing sima maung
pangabaran singa macan
sia sieun ku aing,lain aing nu sieun ku sia
nur haq nur…….(jleg nenjrag bumi)……..
ashadu alla ilaaha illaloh….
wa ashadu anna muhammadarrosululloh..

 • PANGABARAN V (SIMA)

Basmalah (Bismillahirohmanirrohim)
Allahuma Rangga Komala
Muhammad Rangga Allah
Katibanan Cahya dening Allah
Pada anut pada asih kabeh jalma
Sujud madep naring isun
Tuh anom lanang wadon menak krama
Jalma kabeh…
Syahadat 3X
Jampe ngubaran nu RAHEUT

Bismillahir  rohman  nirrohim
Hu dat herang langgeng anu nyurup kana nyawa
Ras kala jeung eling aya di Gusti anu nyanding
Gerak kawasa anu manjing hak kalam jeung mutakalimun
Jaya wisesa aya di kaula hirup waluya asal biasa
Hak cageur (3x), cager ku kersa hayat

jampe PAMULANG TELUH I

aing nyaho asal sia
ratu teluh ti gunung agung
aing weruh dumuk sia
si sang ratu ceda cawal buah reumbay
sang ratu gereleng herang
baya, baya tan ku baya
nya sia nu baya ta mah
hirup ku pangaweruh
waras ku pangawasa
hiding ! hiding ! hiding !
istan ! istan ! istan !
mangprung ka gunung agung
ka asal sia
malik kana diri…”

jampe PAMULANG TELUH II

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang, bisi datang penyakit ti kidul, di pulangken deui ka kidul

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang, bisi datang penyakit ti kulon, di pulangken deui ka kulon

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang, bisi datang penyakit ti kaler, di pulangken deui ka kaler

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang, bisi datang penyakit ti wetan, di pulangken deui ka wetan

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang, bisi datang penyakit ti luhur, di pulangken deui kaluhur

Papag halang papag sungsang, pa papag pa pulang pulang, bisi datang penyakit ti handap, di pulangken deui ka handap

Blek bumi blek langit, blek nu dikawasaken, nya aing nu dikawasaken / nya (…sebutkeun ngaran nu geringna ) nudikawasaken, tawa aing tawa Galunggung ditawa kusang idu putih nu calik di Pangarengan, tawa tawe-tawa tawe di tawa ku sang idu putih ah tawa ku sang idu putih, aing nyaho diratu teluh, Sang Ratu Geleber Putih, nu calik di gunung Gulunggung.

Jampe Nyarang Hujan

Mega mengkol ka kulon

Haseup mawa ka kaler

Hujan mawa ngetan

Tungkul tuluy ka kidul

Aki tumenggung ajeg di tengah panggung

Disered meped ngaler, ngetan, ngidul, ngulon

Laahaula wala quwwata illa billaah

Jampe Lumpat

 • KIDANG KANCANA I

Bismillahaahir rahmaanir rahim

Pur puyuh

Cleng peucang

Jagat ngariut

Batu beukah

Surungkeun ku sang dewa

 • KIDANG KANCANA II

Koleang pluk ninggang kapuk, koleang plak ninggang kapas pluk katimbul sirah kateguh ning nu Agung nga buana kul menekul des banyu rata bumi lita saur inang ge mokaha, ret rampung sajagat kabeh.

 

 

%d blogger menyukai ini: